parallax background

Afketsende of gedeelde verbeeldingswerelden?

25/10/19
<
 
Afketsende of gedeelde verbeeldingswerelden? Kijkervaringen van moslimjongeren en politiestudenten met ISIS-videos en Hollywood-fictie.

Heidi de Mare, Sigrid Burg, Gawie Keyser, Dick de Ruijter & Gabriël van den Brink

Gepubliceerd op 25.10.2019: Tijdschrift voor Veiligheid, no. 2 | 2019: 25-44. PDF.

Tussen 2013-2017 circuleerden er veel ISIS-video’s. Doorgaans werd aangenomen dat deze filmpjes moslimjongeren zouden aansporen te radicaliseren en uit te reizen. Maar wat weten we eigenlijk van de verbeeldingswereld van jongeren? Spelen sociologische aspecten zoals de economische, culturele, religieuze achtergrond daarin een beslissende rol? Kunnen we de films en tv-series die jongeren zien gebruiken als toegang tot hun verbeeldingswereld? In hoeverre kan de beeldwetenschap kennis aanreiken die bijdraagt aan de veiligheid? In opdracht van de portefeuillehouder CTER legde de stichting IVMV in een comparatieve pilotstudie een vijftal filmpjes voor aan twintig Nederlandse jongeren (10 met moslimachtergrond resp. 10 politiestudenten), wat uitmondde in een onderzoeksrapport en een film die is gepresenteerd in november 2017 tijdens de Warnsveld-conferentie 2.0. (De Mare et al. 2017a, De Mare et al. 2017b). Opmerkelijk resultaat was dat hun kijkervaringen en gevoelens veel gelijkenis vertoonden.

Clashing or shared imagination? Viewing experiences by Moslim youngsters and police students with ISIS-videos and Hollywood fiction in the Netherlands.

Heidi de Mare, Sigrid Burg, Gawie Keyser, Dick de Ruijter & Gabriël van den Brink

Published on 25.10.2019: Tijdschrift voor Veiligheid, no. 2 | 2019: 25-44. PDF.

Between 2013-2017 there were many ISIS videos circulating. It was generally assumed that these videos would encourage young Muslims to radicalize and join ISIS. But what do we actually know about the imaginary world of young people? Do sociological aspects such as the economic, cultural and religious background play a decisive role in this? Can we use the films and TV series that young people see as an entry into their imaginary world? To what extent can image analysis provide knowledge that contributes to safety issues? Commissioned by the Department of Counterterrorism, Radicalization and Extremism (CTER) of the Dutch National Police, the IVMV Foundation invited, in a comparative pilot study, twenty Dutch youngsters (10 with a  Muslim background and 10 police students) to share their viewing experiences with five trailers (3 Hollywood, 1 Netflix, 1 not explicit violent ISIS video) that touched on the ISIS issue. This resulted in a research report and a film (in Dutch as well as in English) that was presented in November 2017 (De Mare et al. 2017a; De Mare 2017b). A remarkable result was that their viewing experiences and feelings showed a lot of similarity.