parallax background

DUBBELREVIEW. De bezem er door! Twee kloeke studies over vrouwen & bezems in de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst: Peacock (2020) & Oczko (2021)

11/08/21
<
 

De bezem er door!

Twee kloeke studies over vrouwen & bezems in de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst

DUBBELREVIEW Peacock, Heroines, Harpies, and Housewives (2020), Oczko, Bezem & Kruis (2021)

 

Heidi de Mare 

 

 

Intro

 

Recent verschenen er twee studies van auteurs die, net als ik, kunsthistoricus zijn en waarin zij hun bevindingen presenteren over vroegmoderne fenomenen die raken aan mijn dissertatieonderzoek uit 2003, Het huis en de regels van het denken. Ook onderling vertonen de studies flink wat overlap. Ze gebruiken hetzelfde tekst- en visuele bronmateriaal uit de zeventiende-eeuwse Republiek, verhouden zich tot dezelfde kunsthistorische literatuur en brengen vergelijkbare kennis in vanuit omringende disciplines. Wat maakt dat deze auteurs ondanks die overeenkomsten verschillende wegen zijn ingeslagen? Welke keuzes hebben zij gemaakt, op basis van welke uitgangspunten? En welke nieuwe inzichten bieden hun studies ons? Bovendien maakt dit alles nieuwsgierig: wat is er in de afgelopen decennia op dit onderzoeksterrein zoal gebeurd?

 

Lees verder in de PDF

 

Not Every New Broom Sweeps Clean!

Two bold studies on women & brooms in seventeenth-century Dutch painting

DOUBLE REVIEW Peacock, Heroines, Harpies, and Housewives (2020), Oczko, Bezem & Kruis (2021)

 

Recently two studies were published by authors who, like me, are art historians and in which they present their findings on early modern phenomena that are related to my dissertation research from 2003, The House and the Rules of Thought.1 There is also a great deal of overlap between the two studies. The authors use the same textual and visual source material from the seventeenth-century Dutch Republic, relate to the same art-historical literature and bring in comparable knowledge from surrounding disciplines. What makes that these authors, despite their similarities, took different directions? What choices have they made, and based on which principles? And what new insights do their studies offer us? Moreover, both publications make me wonder: what has happened in this field of research over the past decades?

 

Continue reading: PDF