Partners


Bij de Stichting IVMV zijn partners aangesloten die vanuit hun eigen vakgebied in (beeld)cultuur en politiek, een bijdrage willen leveren aan het verwezenlijken van de stichtingsdoelstellingen. Beeld en verbeelding vervullen in de huidige samenleving meerdere functies. De partners van de Stichting IVMV richten zich met name op maatschappelijke sectoren waar existentiële zaken op het spel staan – gezondheid, veiligheid, geloof, bestuur, etniciteit, klimaat, recht, gender, politiek – en waar de verbeelding een niet te onderschatten publieke rol speelt.

Bestuurslid IVMV & Thorbecke-hoogleraar

Geerten Boogaard

Geerten Boogaard is bijzonder hoogleraar decentrale overheden (Thorbecke-hoogleraar) en docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Aan die universiteit studeerde hij in 2004 af als constitutionalist en rechtsmethodoloog, waarna hij in 2013 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de constitutionele rol van de rechter. Sindsdien concentreert zijn wetenschappelijk onderzoek zich op drie thema’s: lokale democratie, de politieke rol van de rechter en – min of meer als hobby – het narratieve staatsecht. Dat laatste gaat bijvoorbeeld over de collectieve verbeelding van onze gezamenlijke constitutionele angsten en dromen. Over Bartlet als held, over Underwood als schurk, over Kirkman als hoop in bange terroristische dagen…  Maar ook over De Fractie en De val van Aantjes. Samen met Heidi de Mare publiceert hij sinds 2014 over politieke televisieseries en hun betekenis voor het actuele staatsrecht. De rechten van de foto berusten bij Dirk Hol Fotografie.

 


Bestuurslid IVMV & hoogleraar Wijsbegeerte

Gabriël van den Brink

Gabriël van den Brink (1950) werd opgeleid als filosoof aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen in 1978 (cum laude) was hij vijf jaar redactiesecretaris van het politiek-culturele tijdschrift Te Elfde Ure. In 1995 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude) op een historisch proefschrift over de modernisering van het bestaan. Vervolgens deed hij aan het NIZW te Utrecht sociaalwetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende facetten van de hedendaagse samenleving. In die periode publiceerde hij ook twee studies in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In 2006 volgde een benoeming als hoogleraar Maatschappelijke Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast was hij als lector verbonden aan de politieacademie in Apeldoorn. Sinds zijn pensioen in 2015 werkt hij als hoogleraar wijsbegeerte bij Centrum Èthos aan de Vrije Universiteit.


Coach & beeldonderzoeker

Sigrid Burg

Sigrid werkt graag met mensen en verhalen. Verhalen zijn voor haar mensgerichte bouwstenen van betekenis die verbinding in gang zetten. Nadat ze afstudeerde in Mediastudies gaf zij les op de Universiteit van Amsterdam en deed onderzoek naar innovatieve media. Hierna werd zij uitgekozen voor Juxta, de denktank van de Amsterdamse politieorganisatie en gaf aanbevelingen op strategisch en landelijk niveau. In de jaren hierna werkte zij voor verscheidene instanties als consultant/trainer. Daarnaast is zij werkzaam als professioneel coach. Sigrid is een daadkrachtige geest die snel vertrouwen wint, makkelijk schakelt en vernieuwende ideeën heeft. Ze haalt graag het beste uit mensen naar boven en zet ze in beweging met iets wat hen persoonlijk raakt. Voor het IVMV legt Sigrid o.a. verrassende verbanden die zij tevens uitwerkt in de vorm van (beeld)verhalen. 


Bestuurslid IVMV & zelfstandig ondernemer

Eva van Etten

Eva van Etten is zelfstandig ondernemer. Ze studeerde Economie en Rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en legde zich daar toe op Internationale Economie en Ondernemingsrecht enerzijds en interesseerde zich voor democratische verhoudingen en bestuursrecht (omgevingsrecht) anderzijds. Na haar studie resulteerde dit – naast haar eigen bedrijf – in deelname aan verschillende commissies met betrekking tot ruimtelijke ordening, deelname in de ledenraad van de lokale Rabobank en coöperatieve organen van Royal FloraHolland. Positionering van overheid en organisaties in media heeft daarbij altijd haar interesse gehad en reflectie van de maatschappelijke ontwikkelingen in verbeelding in het algemeen is iets waar zij zich van bewust is.


Penningmeester

Brigit Lammersen

Sinds het jaar dat ik uit het ouderlijk huis vertrok, ben ik geïnteresseerd in personen en organisaties die automatismen doorbreken. Op het gebied van opvoeden, mens en relaties, voeding, milieu, financiën en vooral verwachtingspatronen.

Werkzaam bij B.J. Boekhoudingen & administraties. KvK nr. 34069548


Psychologie en filosofie

Ricardo Lanza

Ricardo Lanza studeerde psychologie en filosofie in Leiden en specialiseerde zich in bewustzijnsfilosofie. Als bevlogen en betrokken docent en trainer maakt hij graag gebruik van filmbeelden om zijn boodschap doeltreffend en pakkend over te brengen. Om zich verder te bekwamen in het werken met filmclips volgde hij een tweejarige opleiding bij The Double Healix van Manfred van Doorn. Hij is momenteel in dienst bij de Politieacademie als docent Leiderschap en Beroepsidentiteit bij Team Hoger Onderwijs. Daarnaast is hij moderator bij de Filosofische School Nederland


Bestuurslid IVMV & independent scholar

Heidi de Mare

Sinds 2009 is zij actief binnen de Stichting IVMV en als trekker van het Kijkgenootschap. Opgeleid in kunst-/architectuurgeschiedenis en filmwetenschap in Nijmegen was zij tussen 1984 en 2013 als beeldwetenschapper verbonden aan diverse Letterenfaculteiten (RU Nijmegen, VU Amsterdam, AUC), aan de Faculteit Bouwkunde (TU Delft), Medical Humanities (VUmc) en de Politieacademie. Haar onderzoek vormt een drieluik: kritische historiografie van zowel kunstgeschiedenis als cultural studies [zijpanelen]. Het centrale paneel omvat op het achterplan de epistemologie van het beeld[begrip] waaronder de veranderende rol van het beeld in vroegmodern Europa (2003, cum laude proefschrift) en sinds 2007, op het voorplan, onder de noemer 'Gedisciplineerd Kijken' de investering van deze beeldkennis in het onderzoek naar de rol van het beeld in de (existentiële) maatschappelijke verbeelding en het formuleren van een visuele retorica.

 


Voorzitter IVMV & Directeur Strategie en Kennis Covid-19 bij Rijksoverheid

Boudewijn Steur

Boudewijn Steur is directeur Strategie en Kennis Covid-19 bij Rijksoverheid. Daarnaast is hij voorzitter van de Rekenkamercommissie in Alphen a/d Rijn en Rijswijk en lid van de Referendumcommissie in Capelle a/d IJssel. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in Politieke cultuur en Cultuurgeschiedenis, met focus op de periode 1250-1750. Naast zijn dagelijks werk publiceert hij regelmatig over het functioneren van het openbaar bestuur. In het bijzonder schrijft hij over Nederlandse denkers uit het verleden, over de adaptiviteit van het openbaar bestuur, over maatschappelijk onbehagen in de samenleving en over de invloed van televisieseries en films op ons denken over politiek en staat. In zijn studie en loopbaan heeft hij altijd oog gehad voor de invloed van beelden op ons denken en handelen.


Rechtsfilosoof

Olaf Tans

Olaf Tans werkt als rechtsfilosoof bij het Amsterdam University College (AUC) en het Centre for the Politics of Transnational Law (CePTL). Hij doet onderzoek naar de rol van ficties in recht en politiek, zoals de fictie van de rechtsstaat, of die van het algemeen belang, of die van het maatschappelijk verdrag waaraan de overheidsmacht zijn legitimiteit zou ontlenen. Hoe verhouden wij ons als burger tot dergelijke collectief gecultiveerde beelden? Weten wij dat het ficties betreft, en zo ja, waarom gaan wij erin mee? Een belangrijke bron van inspiratie in deze onderzoekslijn zijn theorieën waarin het gebruik van ficties wordt gezien als ‘make-believe’: een spel waarin spelers een publiek verleiden om mee te gaan in een imaginaire wereld. Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Imagined Constitutionality: Rethinking Democratic Citizenship with the Aid of Fiction Theory’


Researcher game studies

Connie Veugen

My field of expertise are new media, in particular narrative computer games, which are not that different from other narrative media such as popular literature, comics, films and TV series. In 2011 I received my doctorate at the faculty of Arts, after successfully defending my dissertation entitled Computer Games as a Narrative Medium. I’m a senior lecturer at the Faculty of Arts, VU Amsterdam, at first as a specialist in Art and Information Science but since 1997 my lectures focus on (aspects of) new media especially in comparison to other (narrative) media. I am also quite knowledgeable when it comes to human computer interaction (HCI). In the past years my research focus has shifted to computer games, especially the assassin’s creed series, and transmedia storytelling. More information can be found on my website.